Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: Frank Bold Society, z.s., IČ 65341490, se sídlem Údolní 33, Brno, 602 00

telefon: +420 222 262 015, e-mail: info@rekonstrukcestatu.cz

(dále také jen „my“)

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

 1. Potenciální donoři
 2. Donoři
 3. Naši dodavatelé zboží a služeb
 4. Příznivci (ambasadoři a další dobrovolníci)
 5. Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí
 6. Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných aktualit
 7. Signatáři výzev
 8. Novináři
 9. Členové Sítě k ochraně demokracie

Osobní údaje těchto osob zpracováváme v rozsahu, pro účely a na právním základě uvedeném níže.

Kategorie subjektů údajůÚčel zpracování osobních údajůPrávní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Potenciální donořiKomunikace s potenciálními donory telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednáníPrávním základem je náš oprávněný zájem.

Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).
DonořiRealizace daruPrávním základem je plnění smlouvy, konkrétně, darovací smlouvy.

Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje a účetní údaje.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Plnění povinností plynoucích z daňových předpisůPrávním základem je plnění právních povinností.

Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a účetní údaje.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
Naši dodavatelé zboží a služebPlnění smlouvyPrávním základem je plnění smlouvy.

Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daníPrávním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.
Vedení databáze spolupracovníků a potenciálních spolupracovníků v oblastech souvisejících s naší činnostíPrávním základem je náš oprávněný zájem

Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).
Příznivci (ambasadoři a další dobrovolníci)Šíření informací, aktualit a dalších sdělení týkajících se činnosti Rekonstrukce státu prostřednictvím e-mailových zprávPrávním základem je náš oprávněný zájem.

Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.
Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcíPlnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daníPrávním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.
Šíření informací a aktualit prostřednictvím e-mailových zprávPrávním základem je náš oprávněný zájem.

Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).
Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných aktualitŠíření informací, aktualit a dalších sdělení týkajících se činnosti Rekonstrukce státu prostřednictvím e-mailových zpráv a aplikací ReflektorPrávním základem je souhlas.

Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.

Ke zpracování dochází za účelem šíření aktualit o naší činnosti.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.
Signatáři výzev, členové Sítě k ochraně demokraciePotvrzení podpory výzev a šíření informací a aktualit týkajících se výzev prostřednictvím e-mailových zprávPrávním základem je souhlas.

Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.

Ke zpracování dochází za účelem potvrzení podpory výzev a šíření informací a aktualit, které se jich týkají.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.
NovinářiUdržování platformy novinářů k medializaci našich podkladůPrávním základem je náš oprávněný zájem.

Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR: Přístup k Vašim osobním údajům mají provozovatelé námi využívaných programů nebo poskytovatelé námi využívaných služeb – zejména MailChimp (nástroj pro rozesílání newsletteru), ManyChat (aplikace, která umožňuje rozesílat registrovaným zájemcům hromadné zprávy pomocí Facebook Messengeru), Company Culture Market (portál pro prezentaci firem), FONTÁNA, s.r.o. (vedení účetnictví);
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;

Cookies

Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.